Phiếu TLTN thi THPT QG 2025 theo môn

Quyết định số 764/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 3 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vì quy định số câu hỏi của các môn là khác nhau nên ta sẽ có nhiều loại phiếu cho nhiều môn

Tải phiếu TLTN tốt nghiệp 2025
không có phần 3

Phiếu trả lời trắc nghiệm THPT Quốc Gia 2025 không có phần 3

Phiếu TLTN THPT QG môn Lịch sử, phiếu TLTN THPT QG môn Giáo dục kinh tế - pháp luật, phiếu TLTN THPT QG Công nghệ công nghiệp và phiếu TLTN THPT QG môn Công nghệ nông nghiệp là các môn có cấu trúc đề thi giống nhau với 24 câu hỏi trắc nghiệm phần 1, 4 câu trả lời đúng sai ở phần 2 và không có phần trả lời ngắn ở phần 3. Vì vậy các môn này sẽ dùng chung một mẫu phiếu.
Phiếu TLTN tốt nghiệp 2025 không phần III
Phiếu TLTN tốt nghiệp 2025 không phần III có cắt phách

Tải phiếu TLTN tốt nghiệp 2025
không có phần 3 và có cắt phách

Tải phiếu TLTN tốt nghiệp 2025
môn Lý, môn Hóa, môn Sinh, môn Địa

Phiếu trả lời trắc nghiệm THPT Quốc Gia 2025 đủ 3 phần

Phiếu TLTN tốt nghiệp 2025 môn Vật lý, phiếu TLTN tốt nghiệp 2025 môn Hóa học, phiếu TLTN tốt nghiệp 2025 môn Sinh và phiếu TLTN tốt nghiệp 2025 môn Địa lý là các môn có cấu trúc đề thi giống nhau với 24 câu hỏi trắc nghiệm phần 1, 4 câu trả lời đúng sai ở phần 2 và 4 câu trả lời ngắn ở phần 3. Vì vậy các môn này sẽ dùng chung một mẫu phiếu.
Phiếu TLTN tốt nghiệp 2025 không phần III
Phiếu TLTN tốt nghiệp 2025 không phần III có cắt phách

Tải phiếu TLTN tốt nghiệp 2025 môn Lý Hóa Sinh Địa có cắt phách

Tải phiếu TLTN tốt nghiệp 2025
môn Toán

Phiếu trả lời trắc nghiệm THPT Quốc Gia 2025 môn toán

Phiếu TLTN THPT QG môn Lịch sử, phiếu TLTN THPT QG môn Giáo dục kinh tế - pháp luật, phiếu TLTN THPT QG Công nghệ công nghiệp và phiếu TLTN THPT QG môn Công nghệ nông nghiệp là các môn có cấu trúc đề thi giống nhau với 24 câu hỏi trắc nghiệm phần 1, 4 câu trả lời đúng sai ở phần 2 và không có phần trả lời ngắn ở phần 3. Vì vậy các môn này sẽ dùng chung một mẫu phiếu.
Phiếu TLTN tốt nghiệp 2025 môn toán
Phiếu TLTN tốt nghiệp 2025 môn toán có cắt phách

Tải phiếu TLTN tốt nghiệp 2025
môn Toán có cắt phách

TNMAKER.NET - TN TEAM 

Address: Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: (+84 ) 35 901 8287

Email: tracnghiemmaker@gmail.com

Website: https://tnmaker.net

THÔNG TIN VÀ CHÍNH SÁCH

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

©2022 Allrights reserved TNMaker